Zelfobservatie-instrument

In dit onderdeel van de e-learning beoordeelt u aan de hand van een audio-opname van uw eigen consult in hoeverre u verschillende stappen van samen beslissen heeft toegepast.

U scoort op 7 items. Elk item kan gescoord worden van 0 (geen inzet), tot 4 (uitstekende inzet). Aan het einde van het formulier kunt u uw eigen score laten berekenen. U kunt dit formulier printen, of als pdf opslaan, zodat u later uw aantekeningen en score nog kunt bekijken.

Let op: het model voor samen beslissen met ouderen is een dynamisch model. Dat betekent dat de volgorde van de stappen soms anders kan verlopen.

Item 1: Doelen bespreken

In deze stap heeft u idealiter…

Score

Geef aan in hoeverre u doelen heeft besproken tijdens uw consult:

Zelfobservatie


Item 2: Opties voorleggen

In deze stap heeft u idealiter…

Score

Geef aan in hoeverre u tijdens uw consult heeft besproken dat er meerdere behandel- of zorgmogelijkheden bestaan:

Zelfobservatie


Item 3: Teamgesprek

In deze stap heeft u idealiter…

Score

Geef aan in hoeverre u partnerschap heeft besproken tijdens uw consult:

Zelfobservatie


Item 4: Opties bespreken

In deze stap heeft u idealiter…

Score

Geef aan in hoeverre u de voor- en nadelen van de opties heeft besproken tijdens uw consult:

Zelfobservatie


Item 5: Voorkeuren uitvragen

In deze stap heeft u idealiter…

Score

Geef aan in hoeverre u voorkeuren heeft besproken tijdens uw consult:

Zelfobservatie


Item 6: Besluitvorming

In deze stap heeft u idealiter…

Een gezamenlijk een besluit genomen of afgesproken het besluit op een nader te bepalen moment te nemen. De voorkeuren van de patiënt zijn betrokken bij het nemen van een besluit.

Score

Geef aan in hoeverre u gezamenlijk een besluit heeft genomen tijdens uw consult:

Zelfobservatie


Item 7: Evalueren

In deze stap heeft u idealiter…

Het besluitvormingsproces geëvalueerd. Is iedereen tevreden over de beslissing?

Score

Geef aan in hoeverre u het besluitvormingsproces heeft geëvalueerd tijdens uw consult:

Zelfobservatie


Deze zelf-observatie lijst voor zorgverleners is ontwikkeld op basis van de OPTION-MCC, een gevalideerd observatie instrument voor het observeren van professionals in het samen beslissen met ouderen.

Hoe interpreteert u uw eindscore?

Uw eindscore wordt op een schaal van 0 – 100 weergegeven, waarbij een score van 100 aangeeft dat er maximaal samen beslist is. Deze schaal wordt ook in internationaal onderzoek gebruikt. De gemiddelde score van geriaters uit ons onderzoek onder ruim 200 patiënten was 39 (range 14 – 82). Uit een internationale review kwam naar voren dat de gemiddelde score van artsen 23 was.

Herhaald meten: het meeste leereffect.

Deelnemers aan het programma Samen Beslissen met TOPICS-SF krijgen na 3, 6 en 9 maanden een reminder gestuurd. Deze reminder frist kort het model van samen beslissen met ouderen op, en vraagt u om weer te reflecteren op een nieuwe audio-opname van een gesprek met een patiënt. U wordt gevraagd zelf uw scores bij te houden om uw leereffect over de tijd te beoordelen.

Score berekenen Print uw vragen of sla op als PDF

Terug Volgende